How digitally mature is your organisation?

17 August 2019

Digital transformation is on everyone’s minds. Digital technologies are enabling innovative products, reimagined customer experiences and new business models. Many industries have already been disrupted by digitally savvy players, and more can expect to be equally disrupted.

However, digitalisation is also a huge opportunity for businesses across industries and sectors if they get it right. Is your organisation mature enough to turn the challenge into an opportunity?

This article was originally posted in Børsen Ledelse – read it here (in Danish) Hvor digitalt moden er jeres virksomhed?

Why is it important to develop your digital maturity?

Opportunities brought by technological change are invariably seized by those that are more digitally mature. So to get ahead in the digital game, businesses need not only a top-notch digital strategy but also to devote themselves to improving their overall digital maturity — this is, the ability to adeptly respond to continual changes in the environment brought on by digitalisation. This means building and fostering the capabilities that enable a more agile, unafraid, digitally-savvy business. And this also means going beyond trendy technologies. It is about changing the way things are done all across the organisation.

When developing your digital maturity, there are some key elements to consider:

Organisation — the right skills and the right culture. Digital requires a different mindset, focused on experimentation and a confident ease with uncertainty. A fail-fast (and cheaply) approach. Of course, digitalisation also requires people with the right skillset for dealing with emerging technologies. Recruiting subject matter experts is a good start, but more mature companies make changes that impact the organisation with more depth, i.e. changes in structure, ways of working, metrics and incentives.

Customer experience — Digital maturity also means a capacity to better understand your customers, not only in retrospect but through real-time data. It also means the ability to deliver the experience they have grown to expect from the likes of Amazon and Spotify. This means going beyond launching a mobile app or a chatbot. It is about setting up the underlying infrastructure, processes and partnerships to enable a reimagined, personalised, data-driven experience for customers. It also means developing new products and services based on true customer intimacy.

Digital ecosystems — Digitalisation brings a rapid degree of change, which can be difficult to keep up with. This makes it hard for businesses to do it all by themselves. It is therefore essential to have more open collaboration with external partners such as application developers, technology specialists or providers of complementary services. But a digital ecosystem is more than a set of arms-length partnerships. It is a network of interdependent contributors who team up to create mutual value. This requires a whole new set of capabilities, ranging from the technical (i.e. open IT stacks and APIs) through to operational (i.e. how to support our ecosystem partners) to cultural (i.e. are we ready for open collaboration?). So, have you started to define your digital ecosystem strategy yet?

Digital innovation — innovation is always necessary in business. What is different in a digital world is that it becomes more open and faster-paced. Lean experimentation through rapid prototyping and early customer feedback is essential. Indeed, co-creation with both customers and ecosystem partners is required to keep pace with the rate of digital innovation. That means having the right skills, incentives and mechanisms to cultivate and leverage innovation happening inside and outside of the company’s boundaries. And this is linked to nurturing the external ecosystem as well as having the right technology infrastructure to enable such agile, open innovation.

Technology and automation — naturally, there is a technology element in digitalisation. Digitally mature organisations tend to have an enterprise architecture that is fit for digital. One that is based on key principles: simplicity, standards-based, modular, API-enabled and designed for openness and automation. In short, the technology landscape must be the enabler of the agility, openness and responsiveness a digital business requires.

Where to begin?

Digitalisation is unavoidable, and it can be disruptive. Developing your company’s digital maturity will help you convert a digital challenge into a golden opportunity.

Step one should therefore be to establish your current level of digital maturity, which will help you create a common goal and language across your organisation. It will also help identifying strengths and most importantly, key weaknesses that may need immediate attention. Having built a detailed picture of your current situation as well as a target position, you can then determine the most suitable initiatives to begin with and create an ambitious yet realistic digitalisation roadmap. One focused on developing a digital maturity that enables your company to best approach the digital challenge ahead.

If your industry has not yet been disrupted, how long will it be until it happens? And, indeed, could you be sufficiently mature to be the disruptor?


ORIGINAL TEXT (in Danish)

Hvor di­gi­talt mo­den er je­res virk­som­hed?

Alle taler om digital transformation i disse dage. Digitale teknologier muliggør innovative produkter, nyfortolkede kundeoplevelser og nye forretningsmodeller. Mange brancher er allerede blevet disrupted af digitalt dygtige spillere, og flere kan også godt forvente selv at blive disrupted. Men digitalisering udgør samtidigt en kæmpe mulighed for virksomheder på tværs af brancher og sektorer, hvis de formår at gribe det rigtigt an.

Er jeres organisation moden nok til at forvandle udfordringen til en mulighed?

Hvorfor er det vigtigt at udvikle jeres digitale modenhed?

De muligheder, der opstår i kølvandet på teknologiske forandringer, vil alt andet lige blive grebet af de virksomheder, der er mere digitalt modne. Så for at komme forrest i det digitale væddeløb er virksomheder ikke alene nødt til at have en stærk digital strategi, men også at fokusere på at forbedre deres overordnede digitale modenhed – det vil sige evnen til at reagere hurtigt på konstante forandringer som konsekvens af digitalisering. Virksomheder er derfor nødt til at oprette og understøtte kompetencer til at muliggøre en mere agil, modig og digitalt stærk forretning. Og det indebærer mere end at implementere de seneste smarte teknologier. Det indebærer forandring af den måde, der arbejdes i hele virksomheden.

Når I skal udvikle jeres digitale modenhed, er det en god ide at tage følgende elementer i betragtning:

Organisation – de rette kompetencer og den rette kultur. Digitalisering kræver et andet mindset, der er fokuseret på eksperimentering og er tryg ved at leve med en vis grad af usikkerhed. En tilgang, hvor det gælde om at fejle hurtigt (og billigt). Digitalisering kræver selvfølgelig også folk med de rette kompetencer til at arbejde med nye teknologier. Rekruttering af fageksperter er et godt sted at starte, men de mere modne virksomheder foretager ændringer, der påvirker forretningen med mere dybde, dvs. ændringer i struktur, arbejdsmåder, parametre og KPI’er.

Kundeoplevelse – Digital modenhed betyder også evnen til at forstå jeres kunder bedre, ikke kun bagudrettet, men også gennem data i realtid. Det betyder også evnen til at levere en oplevelse, der er på linje med den, som kunderne modtager hos virksomheder som Amazon og Spotify. Det indebærer mere end blot at lancere en app til mobilen eller en chatbot. Det indebærer oprettelsen af infrastrukturer, processer og samarbejder, der muliggør nytænkning af en personlig, datadrevet kundeoplevelse. Det indebærer også udviklingen af nye produkter og serviceydelser, der er baseret på reel nærhed til kunderne.

Digitale økosystemer – digitalisering betyder hurtige forandringer, og at det kan være svært at følge med. Det gør det svært for virksomhederne at gøre alt selv. Det er derfor afgørende at etablere samarbejde med eksterne partnere såsom applikationsudviklere, teknologispecialister eller leverandører af relaterede serviceydelser. Men et digitalt økosystem er mere end blot et partnerskab i høflig afstand af hinanden. Det er et netværk af indbyrdes afhængige bidragsydere, der går sammen om at skabe gensidig værdi. Det kræver nogle helt nye kompetencer fra de tekniske (åbne IT stacks og API’er) til de operationelle (hvordan understøtter vi bedst muligt vores partnere i økosystemet?) til de kulturelle (er vi overhovedet klar til et åbent samarbejde?).

Er I begyndt at definere jeres strategi for et digitalt økosystem?

Digital innovation – Det er altid nødvendigt at have innovation i en virksomhed. Men i den digitale verden foregår innovation mere åbent og hurtigere. Det er nødvendigt med leaneksperimentering gennem hurtig produktion af prototyper og feedback fra kunderne tidligt i processen. Samskabelse med både kunder og økosystempartnere er nødvendig for at kunne følge med i den digitale innovation. Det vil sige, at de rette kompetencer, incitamenter og mekanismer skal være til stede for at dyrke og fremme innovation inden for og uden for virksomheden. Og dette hænger sammen med pleje af det eksterne økosystem samt at have den rette teknologiinfrastruktur til at muliggøre den form for agil og åben innovation.

Teknologi og automatisering – der er naturligvis et teknologielement i digitalisering. Digitalt modne organisationer har tendens til at have en IT-arkitektur, der er egnet til digitalisering. En arkitektur, der er baseret på hovedprincipperne: enkelthed, standardbaseret, modulært, API-klar og designet til åbenhed og automatisering. Det teknologiske landskab skal med andre ord muliggøre den agilitet, åbenhed og tilpasningsevne, som er nødvendig for den digitale virksomhed.

Hvor begynder man?

Digitalisering er uundgåelig, og den kan være disruptive. Ved at udvikle jeres virksomheds digitale modenhed forvandler I en digital udfordring til en digital mulighed.

Trin 1 bør derfor være at identificere jeres nuværende niveau af digital modenhed, hvilket vil gøre det lettere for jer at etablere et fælles mål og sprog på tværs af organisationen. Det vil også være en hjælp til at identificere styrker og endnu vigtigere svagheder, der kan kræve øjeblikkelig opmærksomhed. Når I har etableret et detaljeret overblik over jeres nuværende situation samt den ønskede position, kan I derefter identificere de mest relevante initiativer at begynde med, og I vil kunne etablere et ambitiøst og samtidig realistisk digitalisering-roadmap. Et roadmap med fokus på at udvikle en digital modenhed, så jeres virksomhed er klar til den digitale udfordring, der venter.

Hvis jeres branche ikke er blevet disrupted endnu, hvor lang tid tror I så, at der går, før det sker? Og kunne det tænkes, at I var modne nok til at være dem, der disrupter?

Share: